Toruń, 5.09.2023 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Zwracamy się z prośbą o złożenie oferty na:

„Dostawę elementów infrastruktury teleinformatycznej niezbędnych dla rozbudowy lokalnych Aplikacji Gabinetowych w przychodni Rudak-Med w Toruniu”

 

dla

SPECJALISTYCZNA PRZYCHODNIA MEDYCYNY RODZINNEJ RUDAK-MED SPÓŁKA Z O.O. W TORUNIU

NIP: 9562054164, REGON: 871555309, KRS: 0000020740

ul. PODGÓRSKA 24A, 87-100 TORUŃ

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

Oferta powinna być dostarczona w terminie do 15.09.2023 r. do godz. 10:00. Za termin złożenia oferty rozumie się termin wpływu oferty w sposób wskazany w rozdziale V załączonego zapytania ofertowego.

Zamawiający wybierze ofertę złożoną w odpowiedzi na niniejsze zapytanie z najniższą ceną.

Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.

Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie do 14 dni od momentu przesłania informacji o wyborze oferty.

Zapłata nastąpi jednorazowo po zrealizowaniu całości zamówienia i podpisaniu protokołu odbioru końcowego przez zamawiającego.

Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą będzie zobowiązany do zawarcia umowy, której wzór stanowi załącznik nr 4 do zapytania ofertowego, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Dostępność Plus dla zdrowia, realizowane w ramach projektu „Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia (akronim „e-usługi POZ”)”.

Załącznik nr 1 OPZ
Załącznik nr 2 Wzór formularza ofertowego
Załącznik nr 3 Formularz techniczno-cenowy
Załącznik nr 4 Projekt umowy
Załącznik nr 5 Oświadczenie o braku powiazań kapitałowych i osobowych
ZAPYTANIE OFERTOWE