Formularz zamówieniaIlość recept:
12345

Recepta 1:Recepta 2:Recepta 3:Recepta 4:Recepta 5: 

Oświadczam, że w/w leki były zapisywane przez lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej, zalecono ich stałe używanie z powodu chorób przewlekłych. Dawkowanie i bezpieczeństwo ich stosowania jest mi znane, a wypisanie leków bez wizyty u lekarza jest uzasadnione moim niepogorszonym, stabilnym stanem zdrowia oraz nie zaszły okoliczności uzasadniające konieczność wizyty u lekarza. Oświadczam również, iż aktualnie nie przebywam na leczeniu w szpitalu.

 

Administratorem Państwa danych osobowych są Specjalistyczne Przychodnie Medycyny Rodzinnej Rudak-Med Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu (87-100), ul. Podgórska 24a. W sprawie ochrony swoich danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych poprzez e-mail rudak-med-iod@wp.pl lub pisemnie na adres siedziby spółki.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wystawienia recepty w celu wykonania umowy lub wykonania ciążącego na nas obowiązku prawnego, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO.

Będziemy przechowywać Państwa dane co do zasady przez okres 20 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu.

Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane naszym podwykonawcom, w szczególności podmiotowi obsługującemu niniejszy formularz.

Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia, przenoszenia oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wysłanie do nas wiadomości jest równoznaczne z podaniem swoich danych osobowych. Jeżeli nie chcą Państwo, aby dane te były przez nas przetwarzane – prosimy o niewysyłanie wiadomości. Informujemy, że nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany i Państwa dane nie są profilowane.